Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Statut Stowarzyszenia Artystycznego "Mózg"
pobierz statut (pdf, 156kb)

§ 8

 

Podstawowe cele Stowarzyszenia:

1. Kontynuacja dotychczasowych prac osób skupionych przy Fabryce Rzeźb Gadających ze Sobą Mózg, czyli organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym.

2. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.

3. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej.

4. Tworzenie w Bydgoszczy aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego:

a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,

b) otwartego na różnorodne postawy twórcze,

c) prezentującego dokonania awangardy, klasyki i klasyki awangardy sztuki polskiej i światowej,

d) dokumentującego aktualne działania,

e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą,

f) promującego realizowanie działań artystycznych,

g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności.

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

 

§ 9

Cele realizowane będą poprzez:

1. Organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki, stworzenie ośrodka artystycznego w siedzibie Stowarzyszenia, prowadzenie galerii.

2. Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców.

3. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie.

4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:

a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki

b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,

c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów,

d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń Stowarzyszenia

5. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.